NYEREMÉNYJÁTÉK

VITAKER LONDON|HUNGARY Instagram játékszabályzat

I. A Szervezők
Szervező 1.: Vitaker London|Hungary - MGA Kft. (a továbbiakban Szervező)
székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39.
cégjegyzékszáma: 13 09 137277

Szervező 2.: Le Mini Macaron Hungary | Rosso Corso Kft. (a továbbiakban Szervező)
székhely: 1036. Budapest, Bécsi út 67.
cégjegyzékszáma: 01 09 185324

Lebonyolító: Foxgrafika.hu - Alba Gusta Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Lebonyolító) 
székhelye: 1156 Budapest, Kőrakás park 36.
cégjegyzékszáma: 01-09-986678

Lebonyolító végzi a VITAKER LONDON|HUNGARY és a LEMINIMACARON-HUNGARY közösen szervezett Instagram nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. Játékfeltételek

1. A játékosnak be kell követnie a @vitaker_london_hungary Instagram oldalát.

2. A játékosnak be kell követnie a @leminimacaron_hungary Instagram oldalát.

3. A játékosnak be kell követnie a @foxdesign_foxgrafika Instagram oldalát.

4. Kommentben jeöljön meg egy ismerőst, akiknek szintén be kell követni a @vitaker_london_hungary, @foxdesign_foxgrafika és @leminimacaron_hungary hivatalos Instagram oldalát.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nivea.hu/nyeremenyjatek oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a VITAKER LONDON|HUNGARY hivatalos magyarországi oldalát, amely a www.instagram.com/vitaker_london_hungary alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete

1. A játékosnak be kell követnie a @vitaker_london_hungary Instagram oldalát.

2. A játékosnak be kell követnie a @leminimacaron_hungary Instagram oldalát.

3. A játékosnak be kell követnie a @foxdesign_foxgrafika Instagram oldalát.

4. Kommentben jeöljön meg egy ismerőst, akiknek szintén be kell követni a @vitaker_london_hungary, @foxdesign_foxgrafika és @leminimacaron_hungary hivatalos Instagram oldalát.

Az a Játékos, aki az 1., 2., 3. és 4. pontot is elvégzi, részt vesz a Játékban.

A sorsolás Instagram storyban történik.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2020. október 4. - október 11.

Nyeremény:

A Játékosok között egy VITAKER LONDON LUXUS HAJÁPOLÁSI TERMÉKET, valamint LE MINI MACARON LUXUS GÉL MANIKŰR SZETT kerül kisorsolásra.

A Nyeremény készpénzre nem váltható!

IV. Nyertes kiválasztása

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között a VITAKER LONDON sorsolással választja ki a Játék nyertesét.

Sorsolás időpontja:

• 2020. október 11. 18:00 óra és 18:30 óra között.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A Nyerteseket az Instagram applikáció segítségével értesítjük a következő módon: az @vitaker_london_hungary sztoriban hirdeti ki a nyertest, amelyben megemlíti a nyertes usernevét is. Ezt követően a @vitaker_london_hungary felveszi a kapcsolatot a nyertessel és leegyezteti vele, hogy melyik városban, mikor tudja igénybe venni a luxus kezelést.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.

A nyereményeket futárszolgálattal juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VI. A feltöltött Pályázat:

• 2020. október 4. - október 11. között kell a megadott feltételeket teljesíteni

• a játékosok nem tehetnek a nyereményjáték során olyan bejegyzéseket és a nyereményjátékból automatikus kizárással jár, mely:

• faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan érinti,

• nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

• nem tartalmazhat az MGA Kft.-re vagy a VITAKER LONDON márkára vonatkozó negatív kijelentéseket,

• nem tartalmazhat a Rosso Corso Kft.-re vagy a LE MINI MACARON márkára vonatkozó negatív kijelentéseket, 

• a Pályázat nem tartalmazhat az MGA Kft.-re és a VITAKER LONDON márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,

• a Pályázat nem tartalmazhat az Rosso Corso Kft.-re és a LE MINI MACARON márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,

• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

• nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

• nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást

• nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

• nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,

• nem készülhet olyan kép, amely az üzletek biztonsági berendezését rögzíti

• illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

VII. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az MGA Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39.; cégjegyzékszám: 13 09 137277; adószám: 22669591213; a továbbiakban: Adatkezelő) és a Rosso Corso Kft. (székhely: 1036. Budapest, Bécsi út 67.; cégjegyzékszám: 01 09 185324; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett "VITAKER LONDON|HUNGARY és LE MINI MACARON HUNGARY Instagram" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az MGA Kft. és a Rosso Corso Kft. felel, mint Adatkezelő. Az adatok feldolgozását is az MGA Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39.; cégjegyzékszám: 13 09 137277) és a Rosso Corso Kft. (székhely: 1036. Budapest, Bécsi út 67.; cégjegyzékszám: 01 09 185324) végzi, mint Adatfeldolgozó.

A. A kezelt személyes adatok köre

Játék lebonyolítása során a nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk:

• vezeték- és keresztnév,

• email cím,

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: VL2020100411

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

• Alba Gusta Szolgáltató Kft. (székhely: 1156 Budapest, Kőrakás park 36. ; cégjegyzékszám: 01-09-986678) Az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása,

• MGA Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39.; cégjegyzékszám: 13 09 137277) és Rosso Corso Kft. (1036. Bp. Bécsi út 67.; cégjegyzékszám: 01 09 185324) Az adatfeldolgozás célja: a nyeremény átadása.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását - részben vagy egészben - ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39 postai címen vagy e-mailben az info@vitaker.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.vitaker.hu/kapcsolat-vitaker-london-hungary/

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításánakténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39 postai címen vagy e-mailben az info@vitaker.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.vitaker.hu/kapcsolat-vitaker-london-hungary/

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból valókizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.39.   postai címre vagy e-mailben az info@vitaker.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.vitaker.hu/kapcsolat-vitaker-london-hungary/

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattalélhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

H. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 WillowRd.,Menlo Park California 94025, USA) (a továbbiakban együtt "Instagram") teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék - az Instagram Platform használatán túl -nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2020. október 4.